AGENDA

Informatievoorziening

Op “De Swetten” worden de ouders op de volgende wijzen van informatie voorzien:

De schoolgids

Voor of aan het begin van elk schooljaar ontvangt ieder gezin een schoolgids. Hierin staat allerlei informatie over de school. De schoolgids geeft antwoord op veel vragen en is daarnaast een handig naslagwerk gedurende het jaar.

Nieuwsbrief, de ‘info’

Iedere maandag verschijnt de ‘Info’, met daarin ondermeer informatie uit de groepen, schoolnieuws en verslagen van activiteiten. Het jongste kind uit het gezin krijgt de ‘Info’ mee naar huis. Ze is ook na te lezen op deze website van de school. 

Informatie- en voorlichtingsavonden

Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt er door alle groepen een informatieavond georganiseerd. De groepsleerkrachten geven voorlichting over de gang van zaken in hun eigen groep. Hierbij wordt aandacht besteed aan de gebruikte methoden, leermiddelen, werkwijzen, (gedrags-)regels, lesrooster, fruit eten, gymkleding, enz. enz..
De leerkracht van groep 8 verzorgt iets later in het schooljaar een voorlichtingsavond over de overgang naar het Voortgezet Onderwijs.

Contact middag/avond en “tien-minutengesprekken”

Minimaal twee keer in een schooljaar worden de ouders van de kinderen van de groepen 1 tot en met 7 uitgenodigd op een contactmiddag/avond om de rapporten van hun kinderen met de groepsleerkrachten te bespreken. In de groepen 3 is er rond de herfstvakantie ook nog een contactmoment met ouders, om de leesvorderingen te bespreken. De leerkracht van groep 8 maakt een afspraak voor een huisbezoek in januari. In juni kunnen ouders van deze kinderen -indien gewenst- nog een gesprek aanvragen.

Gesprek na schooltijd

Veel ouders halen hun kinderen zelf van school. Dat kan ook een moment zijn om even wat te vragen op school. Bij ernstiger problematiek vragen we een afspraak te maken. Uiteraard kan dit ook telefonisch worden afgesproken.

Weeksluitingen

Iedere vrijdagmiddag verzorgen kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en/of 8 een weeksluiting. De weeksluiting is voor iedere belangstellende toegankelijk.

Huisbezoek

De groepsleerkracht van de kleuters maakt een afspraak met de ouders voor een huis-/kennismakingsbezoek voor het kind op school komt. In de groepen 3 tot en met 8 wordt er alleen huisbezoek afgelegd wanneer dit wenselijk wordt gevonden. 

Open dagen

In maart worden er door alle openbare basisscholen in Drachten zogenaamde “Open dagen” gehouden. “De Swetten” doet hier ook aan mee. ’s Morgens is de school toegankelijk voor ouders, belangstellenden en ‘aanstaande’ ouders. Ook ’s avonds is de school toegankelijk voor onze ouders en andere belangstellenden. School organiseert voor de avond meestal een activiteit.

Website

Veel (actuele) informatie, verslagen en foto’s kunt u vinden op onze websitewww.deswetten.nl. Wanneer ouders bezwaren hebben tegen het plaatsen van foto’s met daarop hun kind(eren) dienen ze dit bij inschrijving te melden bij de directeur.

Feestelijke ouderavond

Ieder schooljaar verzorgen de kinderen van groep 5 en groep 8 een feestavond met muziek, toneel en zang. De ouderavond vindt plaats in buurtcentrum ‘De Útwyk’. De kaartverkoop wordt in eerste instantie opengesteld voor ouders van de ‘artiesten’ uit groep 5 en 8. Wanneer de ruimte het toelaat, kunnen daarna andere belangstellenden proberen een kaartje te bemachtigen. Op deze avond wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor informele contacten tussen ouders en leerkrachten.

Zakelijke ouderavond

In september / oktober organiseert de ouderraad een zakelijke ouderavond met het bespreken van o.m. jaarverslagen en het kiezen van haar leden. Op de zakelijke ouderavond vindt ook de verslaggeving en verkiezing van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad plaats.