0512 51 47 11
Speerpunten

Speerpunten

Hier werken wij hard aan.....

Wij hebben vertrouwen in kinderen, ouders en leerkrachten en gaan met hen in gesprek om dit vertrouwen op een positieve wijze uit te spreken. Dit doen wij door startgesprekken te voeren, met ouders en kinderen. Kinderen krijgen het vertrouwen door zelf te ontdekken, fouten te maken en zelf te onderzoeken. Door kinderen steeds meer bij het leerproces te betrekken kan het vertrouwen aan de kinderen worden gegeven. We werken eigenaarschap bij kinderen bij het leerproces in de komende jaren.We hechten dan ook veel waarde aan de leerlingenraad, activiteiten waarbij kinderen mogen samenwerken, zelfs groepdoorbrekend. Ons lezen is hier een goed voorbeeld van.Onze school is een mooie afspiegeling van de maatschappij. Op de Swetten is iedereen zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid of etniciteit welkom. De samenkomst van diverse culturen binnen onze school zien wij als een meerwaarde. In de huidige tijd is het juist belangrijk dat kinderen elkaar en elkaars cultuur en opvattingen leren begrijpen. Dit zorgt voor een brede kijk naar de maatschappij en helpt kinderen een eigen beeld te vormen van wat zij belangrijk vinden. Wij vinden het belangrijk dat er een open communicatie met kinderen en ouders is.In de komende jaren blijven we werken aan verbetering van ons onderwijs, bijvoorbeeld door het gebruik van coöperatieve werkvormen in de groepen.
We kiezen naast rots en water een nieuwe methode voor de sociaal emotionele vorming van groep 1 tot en met groep 8. We kijken ernaar uit hier samen naar toe te groeien.
We hebben de nieuwste methoden, we gaan deze komend schooljaar borgen in schoolbrede afspraken. We gaan hiervoor lessen bij elkaar bekijken, om samen te groeien in de afstemming tussen de leerjaren.
We blijven investeren in onze zorg, de ondersteuning die wij zelf bieden in de groepen en werken samen met onze ketenpartners. Carins, het Sportbedrijf, de logopedist, de bibliotheek, BSO vandaag zijn bijvoorbeeld partners waarmee we samenwerken. We breiden ons netwerk volgend schooljaar uit richting de peuterspeelzalen in de omgeving. We overleggen ook met onze collega school in de wijk.

De fijne positieve sfeer in de school, de openheid die we bij leerlingen ervaren...komt tot uiting in alles. Een goed voorbeeld zijn onze weeksluitingen voor de groepen 5 t/m 8. De opening van de kinderboekenweek. De projecten en de fijne lessen bij goede leerkrachten. Als leerkrachten stralen wij uit dat wij plezier hebben in het werken met de kinderen en benaderen hen op een positieve manier. Een goede en plezierige relatie met de kinderen is een essentiële voorwaarde voor het leerproces. Het plezier uit zich in allerlei activiteiten die wij schoolbreed doen en in de groep.

Sfeer en samenwerking is van ons allemaal en hier dragen we allemaal aan bij.

Op onze school staat ontwikkeling centraal. Niet alleen de kinderen ontwikkelen zich, maar ook de leerkrachten en de school zelf. We volgen de ontwikkeling van de kinderen en betrekken hem bij hun eigen leerproces door samen in gesprek te gaan. Op deze manier worden kinderen bewust van hun ontwikkeling. Leerkrachten weten zelf ook wat hun ontwikkeldoelen zijn en waar wij als team met elkaar aan werken, zodat wij de kinderen nog beter kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.

Leerkracht zijn is een prachtig beroep. Van leerkrachten wordt ook veel gevraagd. Wij vinden het dan ook belangrijk dat wij een professionele houding aannemen en ons bewust zijn van de rol die wij hebben. We zijn continu bezig om ons hierin steeds weer verder te ontwikkelen. Als individu en als team. Passend bij de maatschappij, de ontwikkelingen in het onderwijs en alle persoonlijke groeiprocessen.

Verder ontwikkelen we onze professionaliteit door teamstudie, individuele studie, kennis op te doen, bij elkaar in de groepen te kijken en samen beleid te ontwikkelen.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. Daarom gaan wij vaak met kinderen in gesprek over wat wel en niet prettig is. We besteden gedurende de week veel tijd en aandacht aan de sociaal/emotionele ontwikkeling. Om kinderen hierin te ontwikkelen maken we gebruik van de methode rots en water. Hierbij komen de kinderen met verschillende thema's en gedrag in aanraking, waarbij het belangrijk is dat kinderen gedrag leren herkennen en op een gepaste wijze kunnen reageren. Op deze manier leren de kinderen met elkaar omgaan en leren ze wat anderen wel en niet prettig vinden. Komend schooljaar verdiepen we ons in een nieuwe methode voor de sociaal/ emotionele ontwikkeling. Wij willen werken met een methode die ook aansluit op onze visie op burgerschap en het eigenaarschap van kinderen nog beter ontwikkelt.

Kinderen krijgen bij ons op school de kans om zichzelf te leren presenteren. Dit gebeurt in de groepen door presentaties te geven, maar dit doen wij ook tijdens onze vieringen. Kinderen bereiden zelf een liedje, toneelstukje e.d. voor en voeren dit op in de groepen 5 tot en met 8. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich leren presenteren. In de huidige maatschappij is het belangrijk dat je weet hoe je een goede presentatie kunt verzorgen. In de groep presenteren de kinderen over onderwerpen of boeken die ze gelezen hebben. Er worden gesprekken gehouden en gediscussieerd aan de hand van stellingen. Wij nemen kinderen mee in de manier waarop zij kunnen presenteren en proberen hen hierin te ontwikkelen. Wij vinden het mooi om de zelfverzekerdheid te zien groeien bij kinderen. Kinderen leren zo presenteren en ook steeds meer de eigen mening te ontdekken en te verwoorden. Dit vinden we belangrijk

Wij hebben een bibliotheek op school in samenwerking met de bibliotheek Drachten. Daarnaast is er een leesconsulente vanuit de bibliotheek aan onze school verbonden die aan leespromotie doet en inspirerende lessen verzorgt. Lezen is een belangrijke vaardigheid en met de komst van de digitale middelen lezen kinderen minder boeken. Daarom steken wij graag in op het stimuleren van het lezen. We hopen met de bibliotheek op school het lezen meer onder de aandacht te kunnen brengen en de kinderen te motiveren om te lezen.

Wij willen kinderen op een goede manier voorbereiden op de toekomst. In de huidige maatschappij neemt de digitalisering een belangrijke plaats in. Hier willen wij kinderen graag goed in meenemen en op voorbereiden. Daarom zoeken wij naar een optimale inzet van digitale middelen. Dit wil niet zeggen dat alles digitaal moet. Juist niet. Heel veel basisvakken vinden wij niet geschikt om digitaal aan te bieden. Uiteraard kunnen kinderen wel veel stof oefenen op een digitale wijze. Door te werken met Chromebooks en gebruik te maken van de MOO bieden wij de kinderen een platform om op een veilige manier kennis te maken met digitaal werken.

Samen met collega's in de wijk vormen wij in de toekomst een kindcentrum. Door als partners steeds meer samen te werken, kunnen wij de ontwikkeling van de kinderen nog beter stimuleren. Zo krijgen wij een breder aanbod binnen ons kindcentrum. We zijn nog aan het dromen.

De samenwerking met it Ambyld is achter de schermen opgestart. Een voorbeeld hiervan is dat we dit schooljaar en volgend schooljaar voor 1 vakgebied kijken of we scholing kunnen combineren en elkaar een keer kunnen bezoeken.

Een voorbeeld voor de samenwerking met de peuterspeelzaal is onze warme overdracht van kinderen die voor onze school kiezen. Voor ouders is een zichtbare samenwerking bijvoorbeeld de lampionnenoptocht rond Sint Maarten in november, waarbij de peuters ook door de Swetten lopen met hun lampionnen.

Als partners zien en ervaren wij de meerwaarde van een samenwerking en kijken naar wat ons verbindt. De kinderen in onze wijk!
We zien ook dat ouders bewust kiezen voor een openbare of christelijke school, het is mooi dat onze wijk ruimte biedt aan deze beide identiteiten.

Rots & Water is een geschikt programma om kinderen weerbaarder te laten worden en meer te laten samenwerken in de klas. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind. Rots & Water is een weerbaarheidsprogramma dat zich onderscheidt door het bredere pedagogische perspectief. De sociale competentie training betekent dat de kinderen leren samenwerken, samen spelen, samen leven. Daarnaast het onafhankelijk leren opstellen en het maken van eigen keuzes. De bouwstenen van het programma zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Het programma is zeer geschikt voor basisschoolgroepen 7 en 8.