Contact

AGENDA

Verlofaanvraag

Bij de planning van uw vakantie vragen wij u zo veel mogelijk rekening te houden met de schoolvakanties. Slechts in bijzondere gevallen kan, met toestemming van de directie of leerplichtambtenaar, worden afgeweken van het vakantierooster. Een dergelijk verzoek moet altijd schriftelijk worden ingediend. 

Verlofaanvraagformulieren kunt u verkrijgen bij de directeur. Voor bijzondere familieomstandigheden (huwelijk, begrafenis, jubileum, etc.) krijgt u voor uw kind altijd verlof. Ook deze verzoeken moet u schriftelijk indienen bij de directie van de school. Ongeoorloofd schoolverzuim is in het kader van de leerplichtwet strafbaar en wordt door de directie gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Smallingerland.

Van deze site kunt u het reglement voor vakantieverlof downloaden en bekijken.

 

 

Contact

AGENDA

 

Contact

AGENDA